Agrupació Excursionista "Catalunya"

NORMES PER A LES SORTIDES DE L’AEC

Normes Generals

Cost Sortides en Cotxes Particulars

Participació de gossos i animals de companyia en les activitats de l’AEC


Normes Generals

 • La dificultat, les edats, les condicions mínimes, l’equip i material així com l’horari previst i desnivell, s’indicaran sempre en la informació de cada sortida.

 • No obstant, cal tenir en compte que, com a activitats a l’aire lliure que són, les excursions no estan lliures de riscos per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps, allaus, etc.), morfologia (mal d’alçada, desnivells, despreniments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.

 • Les persones participants han de tenir la llicència en vigor de la federació corresponent a l’activitat (FEEC; Espeleologia, etc.), si no, és obligatori contractar una assegurança per a la sortida.

 • Cadascú és responsable de si mateix, del que pugui fer, o del que pugui passar.

 • Els participants estan obligats a respectar durant tot el recorregut el medi natural.

 • Les sortides disposen d’un pla d’emergència en base als telèfons mòbils dels participants i les instruccions dels vocals, que per raons de seguretat poden modificar la ruta i els horaris.

 • Són d’obligat compliment les mesures sanitàries davant el COVID-19, i portar mascareta als llocs on sigui obligatori.

 • L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació.

 • El fet d’apuntar-se a les activitats de l’A.E.C, comporta l’acceptació automàtica d’aquestes normes generals.

Cost Sortides en Cotxes Particulars

En la reunió de la junta del dia 13/12/2022, i degut a l'augment de preu dels carburants, es va acordar actualiztar el càlcul i distribució de despeses de desplaçament en aquelles activitats en que els mitjans de transport siguin els cotxes particulars. El preu per km es va establir en 0,20 €/km.

Calcul actualitzat: 

Cost del viatge: 

Km totals efectuats amb vehicle x 0,20 €/km x número de vehicles.

Si el desplaçament comporta despeses d'autopista, s'hi sumaran per obtenir el cost total.

Distribució:

Es repartirà el cost total entre tots els assistents, excepte els propietaris dels vehicles.

Exemple:

 • Desplaçament de 200 km (entre anar i tornar)
 • 9 socis participen en la sortida.
 • Hi van 3 vehicles.

El càlcul serà: 200 km/vehicle x 0,20 €/km x 3 vehicles = 120 € cost total.

Aquest total caldria dividir-lo entre 6 (9 assistents menys 3 que posen el cotxe) --> 120:6 = 20 €, serà el preu a pagar per persona.

Repartició: 

Els diners recollits es repartiran a parts iguals entre els xofers: 120 € recollits dividits entre tres xofers = 40 €).


Participació de gossos i animals de companyia en les activitats de l’AEC

Actualment s’està donant la tendència social, de gaudir a les llars de gossos i altres animals de companyia. Aquesta tendència creixent, està començant a impactar també en els centres i agrupacions excursionistes, havent-se detectat la necessitat de regular com i de quina manera es compatibilitza aquesta tendència, amb el desenvolupament de les activitats organitzades per les esmentades entitats. A tal efecte, s’estableix la següent regulació, als efectes de garantir una adequada integració de gossos i altres animals de companyia en les activitats organitzades per l’entitat.

1. Cada activitat serà analitzada pel vocal de la sortida i el membre de la Junta responsable de la secció corresponent. En funció de les circumstàncies concurrents, el membre de la Junta decidirà si és factible que es portin gossos. Quan es doni publicitat a l’activitat, s’especificarà si en l’activitat concreta, s’admet o no que es portin gossos o animals de companyia (d’ara endavant AC). També s’haurà de tenir present si algun soci o sòcia participant en l’activitat, manifesta el seu desacord en que hi participin gossos a AC. En aquest cas, prevaldrà la voluntat del soci o sòcia, i no es podran admetre gossos AC en l’activitat.

2. En aquelles activitats en que s’hagi valorat que es poden portar gossos i cap component de l’activitat hagi manifestat el seu desacord en que hi participin gossos o AC, el nombre de places per a  gossos o AC que podran participar en l’activitat es limitarà a dos, i a un gos o AC per persona (una sola persona no pot portar dos gossos o AC). L’assignació de les places, es farà per rigorós ordre d’inscripció.

3. Les persones propietàries del gos o AC, es responsabilitzaran del següent:

3.1. Que el gos o AC estigui capacitat per a realitzar l’activitat.

3.2. Que el gos o AC tingui un comportament adequat (no posar en risc als participants, respectar a qui no vulgui contacte amb l’animal, no causar molèsties per lladrucs freqüents, etc...)

3.3. Que la persona propietària tingui el gos o AC degudament assegurat, legalitzat, vacunat, etc.

3.4. En cas de que el gos o AC precisi d’alguna evacuació per lesió, cansament, o altra causa, aquesta haurà de ser resolta per la persona propietària, i haurà de tenir previst prèviament el pla d’evacuació pels seus mitjans. En cap cas es podrà involucrar a l’organització de la sortida.

3.5. La persona propietària haurà d’informar-se i acomplir, amb les regulacions específiques dels llocs per on es passi.

3.6. Que els excrements siguin recollits i portats fins al punt de recollida adequat.

3.7. La persona propietària haurà de procurar-se el transport fins al punt inicial i final de l’activitat.

3.8. Que en cap cas, la participació del gos o AC provoqui retards en els horaris, variacions en els itineraris, i, en definitiva, alteracions a les previsions del vocal de l’activitat.

3.9. Portar el gos o AC sempre lligat amb corretja curta.

3.10. Mantenir la distància de seguretat mínima de 25 metres amb el bestiar, i vigilar que el gos o AC no el molesti.

3.11. Atendre en qualsevol circumstància les indicacions del vocal de l’activitat.

4. En cas de que es constati l’incompliment d’algun d’aquests punts, la participació del gos o AC en futures activitats serà denegada.

5. Queda descartada la participació de gossos o AC considerats perillosos o potencialment perillosos.

6. En qualsevol dels casos, la responsabilitat derivada de qualsevol fet en que estigui implicat un gos o AC, sigui per la causa que sigui, serà de la persona propietària. L’AEC no es farà responsable de cap situació, incident, sinistre, etc, causat per un gos o AC acompanyant.

7. El fet de portar un gos en una activitat de l’AEC, comporta l’acceptació automàtica d’aquestes normes i el seu acompliment, així com les genèriques de totes les activitats.

8. Per les característiques de les sortides dels grups de la Secció de Muntanya (actualment Semprepodem, Senderisme, Dimecres al Sol i Trescar Travesses en Tren) i de la Secció d’Escalada i Alta Muntanya, es descarta la participació de gossos o AC en les mateixes.

Aquesta regulació ha estat aprovada per la Junta de l’AEC en data 2 de maig de 2022.